Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

společnosti Hrabánek šroubky s.r.o., IČ 269 46 416,
zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47474 dne 9.12.2004 (dále jen prodávající)

Článek 1

Základní ustanovení (Obecné podmínky prodeje)
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje. Jsou závazné při prodeji veškerého zboží a služeb prodávajícím kupujícímu.

Článek 2

Objednávka
Objednávky jsou přijímány faxem, e-mailem nebo poštou. Objednávky stálých zákazníků jsou přijímány i telefonicky.
Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
přesné označení kupujícího (obchodní jméno firmy)
IČ, DIČ
(objednávkové) katalogové číslo objednaného zboží
množství objednaného zboží včetně MJ
adresu – sídlo kupujícího (pokud se liší fakturační adresa kupujícího od jeho sídla, je nutno uvést obě adresy)
kontaktní osobu příjemce zboží (kupujícího), telefon, fax, e-mail
podpis oprávněné osoby kupujícího a razítko
Písemná objednávka zaslaná prodávajícímu je právně závazná. Odesláním objednávky kupujícím
prodávajícímu vzniká smluvní vztah a kupující potvrzuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Objednávka se považuje za přijatou až v okamžiku, kdy jsou vyplněny všechny výše uvedené základní náležitosti. Od tohoto okamžiku začíná běžet doba pro vyřízení objednávky. Zboží bude kupujícímu dodáno v dohodnutých termínech podle objednávky. Doobjednání zboží k již stávající objednávce je možno, pouze pokud není zakázka již uzavřena. Jinak je nutné vystavit objednávku novou.
Před první dodávkou u smluvních partnerů vyžaduje prodávající:
1/ kopii živnostenského listu nebo koncesní listiny
2/ kopii osvědčení o registraci k DPH (u plátců DPH)
3/ před první dodávkou zboží, placenou bezhotovostně, uzavření Rámcové kupní smlouvy s prodávajícím.

Článek 3

Cenové podmínky
Ceny uvádí prodávající v aktuálním platném ceníku nebo vyhotoví individuální cenovou nabídku. Odběr zboží za ceny uvedené ve velkoobchodním ceníku je možný pouze při objednávce v hodnotě minimálně 5.000,- Kč bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen dle kurzové změny EUR. 
V případě rozsáhlejších změn v ceníku zašle prodávající kupujícímu aktualizovaný ceník, jinak ho bude informovat před objednávkou zboží.

Článek 4

Platební podmínky, smluvní pokuta
Za dodávku zboží dle objednávky kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
Kupní cenu za dodávku zboží dle objednávky je možno uhradit:
předem na základě zálohové faktury
hotově / na dobírku
převodním příkazem (platí pouze u registrovaných-stálých zákazníků prodávajícího). Výše otevřených pohledávek kupujícího nesmí převyšovat smluvenou hranici a pohledávky po splatnosti musí být kupujícím uhrazené.

Při bezhotovostním placení prostřednictvím banky je závazek kupujícího splněn včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána příslušná částka na účet prodávajícího u jeho banky. Při opožděné úhradě faktury může být kupujícímu vyúčtována smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
U nových zákazníků prodávající vyžaduje pouze platbu v hotovosti nebo formou zálohové faktury.

Článek 5

Slevy
Smluvním zákazníkům je možno poskytnout slevy z kupní ceny. Ostatním zákazníkům mohou být
poskytovány tzv. množstevní slevy.

Článek 6

Dodací podmínky a doprava
Při objednávce nad 5.000,- Kč bez DPH je doprava zdarma. Při objednávce do 5.000,- Kč bez DPH účtuje prodávající dopravné dle váhy zásilky podle platných tarifů přepravce + DPH. Zboží je dodáváno prostřednictvím smluvní přepravní služby, poštou nebo osobně prodejcem.
Objednávka bude vyřízena v co nejkratším možném termínu v závislosti na množství již přijatých objednávek. Dodací lhůta se úměrně prodlužuje, pokud kupující změní objednávku nebo je v prodlení se svými závazky.

Článek 7

Místo plnění dodávky a převzetí zboží
Pro předání zboží je místem plnění sklad prodávajícího. Předávací povinnost prodávajícího je splněna předáním zboží veřejnému přepravci nebo podáním na poště. Pokud při převzetí od přepravce kupující zjistí, že dodávka je poškozena a mohlo dojít k újmě na kvalitě zboží nebo jeho ztrátě, zakázku buď odmítne, anebo je povinen podrobně sepsat závadu na přejímací protokol přepravce a poté o zjištěných závadách neprodleně písemně informovat prodávajícího. Zjištěné nedostatky v dokladech nebo počtech zboží, které je možné zjistit až po převzetí zboží (chybějící zboží, zboží navíc, záměna zboží, nesprávné ceny atd.), je nutné bez prodlení oznámit prodávajícímu, avšak nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí dodávky. 
Po uplynutí této lhůty prodávající za tyto zjištěné vady v dodávce neodpovídá.
Nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo od přepravce.

Článek 8

Reklamace
Reklamace uplatňuje kupující na základě Reklamačního protokolu, vydaného prodávajícím v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Článek 9

Právo vlastnictví
Vlastnické právo na dodané zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až v okamžiku připsání finančních prostředků za toto zboží na účet prodávajícího, případně zaplacením kupní ceny v hotovosti. Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Článek 10

Platnost VOP
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2009 do vydání nových Všeobecných obchodních podmínek.

V Čejči, dne 1.1.2009